Statut


A.S.P.M.D

Noi, asociaţii  menţionaţi mai jos, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, am hotărât înfiinţarea „ ASOCIAŢIEI DE SPRJIN A personalului MILITAR DISPONIBILIZAT” (A.S.P.M.D).

 

Capitolul I   DISPOZITII GENERALE

Art.1. ASOCIAŢIA DE SPRJIN A personalului MILITAR DISPONIBILIZAT (A.S.P.M.D.)  este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, constituită prin asocierea liberă a personalului militar disponibilizat sau trecut in rezervă de către Ministerul Administraţiei si Internelor,  Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie si Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale precum si a altor persoane fizice si juridice din România care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general si comunitar în concordanţă cu scopurile şi obiectivele asociaţiei.

Art.2. A.S.P.M.D. este organizată şi funcţionează în baza Actului Constitutiv şi a prezentului Statut.

Art.3. A.S.P.M.D. se constituie pe o durată nedeterminată.

Art.4.  Sediul A.S.P.M.D.  este situat in Bucureşti, Sos. Olteniţei, nr. 225 A, Corp A, et. 2, cam. 17 Sector 4.

Art.5. A.S.P.M.D.  poate semna in nume propriu, convenţii, protocoale, acorduri neguvernamentale, contracte si alte documente de cooperare pentru promovarea si dezvoltarea relaţiilor cu asociaţii şi organizaţii din ţara noastră sau din alte ţari.

 

Capitolul II  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.6. Scopul A.S.P.M.D.  este identificarea, promovarea şi susţinerea intereselor de ordin social, economic, profesional şi cultural, specifice membrilor săi, precum si eficientizarea programelor de reconversie profesională destinate membrilor A.S.P.M.D..

Art.7. Obiectivele A.S.P.M.D. sunt următoarele:

7.1. Dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile/instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau alte asociaţii din tara sau din alte tari.

7.2.  Promovarea unor programe/proiecte de reconversie si stimularea liberei iniţiative economice a personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă si a familiilor acestuia.

7.3. Susţinerea personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă, in scopul integrării cat mai rapide a acestuia in viata economico-sociala.

7.4. Realizarea unui dialog social cu autorităţile/instituţiile publice implicate in procesul de disponibilizare si reorientare profesionala a personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă.

7.5. Desfăşurarea unor activităţi de consiliere si îndrumare pentru personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă, in funcţie de opţiuni, avându-se in vedere impactul psihologic al schimbării statutului social al acestuia.

7.6.  Implementarea unor programe umanitare privind  îngrijirile sociale şi medicale.

7.7  Consilierea si instruirea antreprenorială pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii.

7.8. Editarea, tipărirea si difuzarea de publicaţii specifice precum şi organizarea de conferinţe şi cursuri de pregătire pentru lansarea intr-o nouă carieră a personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă.

7.9.  Promovarea culturii, turismului, protecţiei mediului şi a monumentelor istorice, drepturilor omului si educaţiei civice.

7.10. Participarea la elaborarea unor proiecte legislative care sa asigure protecţia economico- socială a personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă si a familiilor acestuia.

7.11.  Participarea cu personal calificat la acţiuni de limitare si înlăturare a urmărilor  unor situaţii de criză sau dezastre naturale.

7.12.  Participarea membrilor A.S.P.M.D.  la activităţile O.N.U., N.A.T.O şi O.S.C.E., care pot conferi ţării cadrul favorabil armonizării şi promovării intereselor fundamentale pe plan european şi global. 

Art.8. Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor sale, A.S.P.M.D. îşi propune să desfăşoare următoarele activităţi:

8.1. Să prezinte propuneri conducerii Ministerului Administraţiei si Internelor,  Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie si Pază, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale referitoare la organizarea şi desfăşurarea unor programe/proiecte de reconversie si stimularea liberei iniţiative economice pentru personalul militar disponibilizat sau  trecut în rezervă si a familiilor acestuia.

8.2. Să înfiinţeze organisme proprii de protecţie socială a membrilor A.S.P.M.D..

8.3. Să realizeze  continuu schimburi de date şi informaţii de interes cu organizaţii/asociaţii din ţară şi străinătate.

8.4.  Înfiinţarea propriilor mijloace mass-media pentru o informare cât mai oportună şi reală a membrilor A.S.P.M.D.

 

CAPITOLUL III  MEMBRII ASOCIATIEI    

 

ART. 9. A.S.P.M.D. este  constituită din:

9.1. Membri fondatori  sunt cei proveniţi din personalul disponibilizat sau  trecut în rezervă indiferent de structura militară din care au făcut parte care au semnat documentele constitutive ale  A.S.P.M.D.

9.2. Membri de onoare sunt personalităţi ale vieţii publice, persoane fizice si juridice, care contribuie la îndeplinirea scopului si obiectivelor asociaţiei ;

9.3. Membri  sunt cei proveniţi din personalul disponibilizat sau  trecut în rezervă indiferent de structura militară din care au făcut parte care acceptă prevederile prezentului Statut si ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Asociaţiei şi solicită în scris, obţinerea calităţii de membru.

 

ART.10. *Calitatea de membru al A.S.P.M.D.

10.1 Se dobândeşte pe baza  unei adeziuni scrise, precum şi pe baza achitării taxei de înscriere şi a unei cotizaţii lunare în cuantumul stabilit de către Consiliul Director. Cererile de înscriere/ reînscriere  se vor adresa preşedintelui ASPMD si vor fi validate de către Consiliul Director.

     10.2. Se pierde :

 1. prin demisie;
 2. prin excludere, ca urmare a hotărârii Consiliului Director in următoarele condiţii:
  • Condamnarea cu privare de libertate, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
  • Activităţi care produc prejudicii materiale sau morale asociaţiei.
  • Angajarea in activităţi ce contravin prevederilor Statutului si hotărârilor organelor de conducere si execuţie ale asociaţiei;
  • Neachitarea cotizaţiei lunare pe o perioadă de maxim 6 luni.

O data cu pierderea calităţii de membru al ASPMD, aceştia sunt obligaţi să predea legitimaţia de membru, în caz contrar intrând sub sancţiunea legii privind deţinerea si folosirea de documente false.

          

CAPITOLUL IV  DREPTURI SI INDATORIRI ALE MEMBRILOR ASOCIATIEI

 

Art.11. Membrii A.S.P.M.D. au urmatoarele drepturi :

11.1. Sa aleagă si sa fie aleşi in organele de conducere ale asociatiei.

11.2. Sa participe la sedintele Adunarii Generale, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterile problemelor de interes general ale asociatiei.

11.3. Sa fie informati periodic sau la cerere despre activitatea desfasurata de organele de conducere.

11.4. Sa participe la activitatile interne si internationale organizate de asociatie.

11.5. Sa colaboreze la publicarea unor materiale in presa centrala si locala si in presa proprie a asociatiei.

          11.6. Sa se retraga din asociatie, notificand in scris acest lucru.

11.7. De a fi sprijiniţi si reprezentaţi de asociaţie în rezolvarea problemelor sociale, economice, profesionale si juridice.

          11.8. De a avea acces la baza de date şi la întregul sistem de avantaje si facilităţi oferit de asociaţie.

*act aditional nr.715 din 13.04.2005

Art.12 Membrii A.S.P.M.D. au urmatoarele îndatoriri :

12.1. Sa respecte prevederile prezentului Statut si hotatarile organelor de conducere ale asociatiei si sa dea tot sprijinul pentru imbunatatirea activitatii acesteia.

12.2. Sa cunoasca statutul, sa respecte si sa aplice cu consecventa prevederile statutului asociatiei.

12.3. Sa contribuie la consolidarea asociatiei, printr-o atitudine activa, concreta si pragmatica, prin promovarea consecventa a principiilor acesteia, stabilite de statut, precum si prin atragerea de noi membri.

12.4. Sa actioneze pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse.

12.5. Sa aiba preocupari si manifestari compatibile cu calitatea de membru al  A.S.P.M.D.

12.6. Să promoveze interesele asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice si cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate.

12.7. Să evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publică a asociaţiei, scopul si obiectivele urmărite de aceasta.

12.8. Să se conformeze normelor deontologice din domeniile lor de activitate.

 

Capitolul

ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art.13. Asociatia are urmatoarele organe de conducere si control :

13.1. Adunarea Generala.

13.2. Consiliul Director.

13.3. Cenzorul/Comisia de cenzori.

Art.14. Organele de conducere in intregul lor si fiecare din membrii acestora raspund, de intreaga activitate, in fata Adunarii Generale.

Art.15. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei si cuprinde totalitatea membrilor ei.

Art.16. Adunarea Generala se intruneste in sesiune ordinara, respectiv, extraordinara, dupa cum urmeaza:

16.1. In sesiune ordinara, o data pe an, iar in sesiune extraordinara, ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante de competenta Adunarii Generale,care nu sufera amanare.

16.2. Convocarea Adunarii Generale in sesiune ordinara se face de catre Consiliul Director, in scris sau telefonic si prin afisarea la sediul asociatiei.

In convocare vor fi precizate ziua, ora si locul unde se desfasoara sedinta Adunarii Generale, precum si ordinea de zi.

16.3. Convocarea adunarilor extraordinare se face la initiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi dintre membrii asociatiei.

Art.17. Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti cel putin 50%+1 din totalul membrilor asociatiei.

Art.18. Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti, cu exceptia aprobarii si modificarii Statutului, cand trebuie intrunita o majoritate de cel putin 50%+1 din numarul membrilor prezenti.

Art.19. Fiecare membru are dreptul la un singur vot, iar dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un proces-verbal de catre un secretar desemnat de catre Consiliul Director.

Art.20. Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele :

20.1. Analizeaza si aproba activitatile desfasurate de organelle de conducere ale asociatiei.

20.2. Stabileste obiectivele si directiile principale de actiune pentru perioada urmatoare.

20.3. Adopta, daca este necesar, modificari si completari la Statutul asociatiei si la Actul Constitutiv.

20.4. Aproba raportul cenzorului privind executia bugetara.

20.5. Alege Consiliul Director si cenzorul.

20.6. Aproba infiintarea de filiale.

20.7. Aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare.

Art.21. La sedintele Adunarii Generale pot fi invitati reprezentanti ai altor institutii militare si civile cu care asociatia colaboreaza, reprezentanti ai mass-mediei, precum si ai asociatiilor similare din tara si alte state.

Art.22. Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii pentru toti asociatii, inclusiv pentru cei care au votat impotriva sau nu au fost prezenti.

Art.23. Consiliul Director al A.S.P.M.D. este organul executiv de conducere si administrare al asociatiei in intervalul dintre sedintele Adunarii Generale si este ales pe o perioada de patru ani.

Mandatele membrilor Consiliului Drector pot fi reinnoite de catre Adunarea Generala.

Art.24. Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este nevoie si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.

Art.25. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

25.1. Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si pune masurile corespunzatoare.

25.2. Prezinta Adunarii Generale executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei.

25.3. Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.

25.4. Asigura conducerea asociatiei in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile prezentului statut.

25.5. Stabileste taxa de inscriere si cotizatia lunara pentru membrii asociatiei.

25.6. Hotaraste schimbarea sediului asociatiei.

25.7. Aproba organigrama si politica de personal al asociatiei.

25.8. Stabileste personalul din cadrul asociatiei care urmeaza sa fie remunerat.

25.9. Indeplineste orice atributii stabilite de adunarea Generala.

Art.26. Consiliul Director pregateste sedintele Adunarii Generale si se ingrijeste de buna lor desfasurare.

Art.27. Consiliul Director este raspunzator pentru intreaga activitate, in fata Adunarii Generale.

Art.28. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primate.

Art.29. Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult ¼ din componenta sa.

Art.30. Controlul financiar al A.S.P.M.D. este asigurat de cenzor/comisie de cenzori alesi de Adunarea Generala. Acestia verifica, trimestrial, activitatea economico-financiara a asociatiei si dispun masurile necesare pentru buna administrare a patrimoniului asociatiei.

Art.31. Durata mandatului cenzorului/comisiei de cenzori este de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii. Acestia sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de Consiliul Director.

Art.32. Cenzorul/Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

32.1. Verifica modul in care este administrat patrimonial asociatiri si intocmeste rapoarte pe care le prezinta Consiliului Director  şi Adunarii Generale.

32.2. Participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.

32.3. Indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art.33. Cenzorul/Comisia de cenzori va aduce la cunostinta Consiliului Director toate incalcarile dispozitiilor legale, precum si nereguli constatate in ceea ce priveste evidenta patrimoniului asociatiei.

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea, nu poate fi cenzor :

 • persoana care sub orice forma primeste, pentru alte functii, un salariu sau o remuneratie din parte asociatiei ;
 • persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare d mita.

 

CAPITOLUL VI 

PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.34. Patrimoniul initial al A.S.P.M.D. este alcătuit din aportul în natură şi în bani al membrilor fondatori în valoare minimă de 6.200.000 (sase milioane doua sute mii) lei.              Întregul patrimoniu va fi evidenţiat si păstrat in conformitate cu legislaţia română in materie, pe numele asociaţiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.35. Veniturile asociatiei pot proveni din :

 • cotizatii si taxe de inscriere ;
 • dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale ;
 • dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie ;
 • veniturile realizate din activitati economice directe, care au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul asociatiei ;
 • donatii, sponsorizari sau legate ;
 • alte venituri.

Art.36. Asociatia desfasoara activitati economico-financiare pe baza de buget de venituri si cheltuieli intocmit anual, care se aproba de Consiliul Director.

Art.37. Mijloace banesti ale Asociatiei se pastreaza in cont bancar.

Art.38. Cheltuielile se efectueaza in limita sumelor prevazute in buget, pe baza de acte justificative legale, aprobate de presedintele asociatiei.

Art.39. A.S.P.M.D. poate infiinta societati comerciale, in scopul protectiei sociale a personalului militar disponibilizat sau trecut in rezervă, precum si in scopul realizarii de venituri pentru activitati proprii.

Art.40. Membrii organelor de conducere si cei ai aparatului central isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat. Acestia pot primi stimulente in bani, decontarea cheltuielilor de delegare si de transport pe timpul deplasari in interesul asociatiei.

Consiliul Director poate aproba angajarea personalului care va desfasura activitati permanente. Acesta beneficiaza de drepturile prevazute de legslatia in vigoare pentru personalul incadrat in munca.

Art.41. Consiliul Director poate aproba infiintarea si functionarea unor unitati de intrajutorare, tip C.A.R., cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

 

Art.42. A.S.P.M.D.se dizolva :

 • de drept ;
 • prin hotarare judecatoreasca ;
 • prin hotrare a Adunarii Generale.

Art.43. Dizolvarea de drept si prin hotarare judecatoreaca poate avea loc in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.

Art.44. Asociatia se va putea dizolva si prin hotararea Adunarii Generale, caz in care, in temen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, se va depune la judecatorie procesul-verbal in forma autentica, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.45. Dizolvarea asociatiei care are efect lichidarea acesteia in conditiile legii. Bunurile ramase in urma lichidarii asociatiei, vor fi transmise de catre personae juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator.

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZITIILE COMUNE SI FINALE

Art.46. Asociatia isi poate constitui filiale prin hotararea Adunarii Generale, in conformitate cu reglementarile legale in vogoare.

Art.47. A.S.P.M.D. are sigiliu si însemne proprii.

Art.48. Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a asociatiei, modificarea sau completarea acestuia urmand a se face numai sub forma scrisa cu indeplinirea reglementarilor legale.

Art.49. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala a ASOCIAŢIEI DE SPRJIN A personalului MILITAR DISPONIBILIZAT.